PRAKTIJKREGELS, KLACHTRECHT EN AFSPRAKEN.

Bij de eerste behandeling/intake, dient u uw legitimatie te tonen.

Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedereen samen met het intakeformulier ook een praktijkregels en afsprakenformulier met betrekking tot de werkwijze meegestuurd. Deze kun je thuis rustig doorlezen want het dient ter bescherming van ons beiden, ondertekent worden. Je mag het thuis ook zelf al uitprinten, ondertekenen en meebrengen, maar het kan ook nog in mijn praktijk.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). dit is een nieuwe Europese privacywet en komt dus in de plaats van oude Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp). in de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

zie privacy beleid.

Behalve de AVG zijn de WGBO(Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging(FAGT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg(RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens;

         *  Dossierplicht

              Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

         * Bewaartermijn

               De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WBGO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de eerste datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling  

         * Beroepsgeheim

                Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.                                                                                                                                                                   

          *Minderjarigen

                 Volgens de patiëntenrechten uit de WBGO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op inzage en informatie in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.                                                                                                                                                                        

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders(of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar, beslissen de ouders en kind samen, maar het kind heeft het laatste woord. Deze toestemming geldt tot op het moment dat deze wordt ingetrokken-graag schriftelijk!- of tot het moment van beeindiging van behandeling.

 

Klachtrecht.

als zorgaanbieder heb ik een onafhankelijke klachtenfuntionaris waar cliënten terecht kunnen met klachten.

 • Indien u een melding/klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM-therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.
 • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een gesprek niet (meer) mogelijk (in dergelijke situaties dient u de reden te motiveren), dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
 • Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut. 
 • Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
 • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
 • De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.
 • Iedere CAM-therapeut van de FAGT valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
 • Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut. Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

  Mogelijke maatregel(en)
  De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

  De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
  Van de klager:

  • Naam
  • Het correspondentieadres en het e-mailadres
  • Het telefoonnummer
  • De dagtekening
  • De handtekening

  Over de klacht:

  • Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt
  • De naam van de therapeut
  • Werkadres / Woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend
  • Vermelding dat therapeut bij de FAGT is aangesloten.

Ik ben voor klacht- en tuchtrecht aangesloten bij RBCZ/TCZ,    en   

Deze informatie is te vinden; WKKGZ klachtbemiddeling - FAGT

 

Tijdens vakantie's of langdurige afwezigheid zal er een waarnemingsregeling zijn. Dit zal, wanneer noodzakelijk, met mijn cliënten gecommuniceerd worden. Ook bij plotseling overlijden zal deze waarnemersregeling ingaan en zullen de dossiers beheerd worden  door deze waarnemend therapeut die onder dezelfde wetgeving valt als ik. Deze persoon zal jullie informeren hoe verder...